Logo

Rritja e mbikqyrjes publike


FIQ në bashkëpunim me shtatë organizata tjera jo-qeveritare nga komunat e ndryshme të Kosovës realizon projektin Rritja e mbikëqyrjes publike në sundimin e ligjit në Kosovë, financuar nga National Endowement for Democracy (NED). Qëllimi i këtij projekti është të ndikoj në funskionalizimin e mekanizmave institucional të llogaridhënies dhe të përfshij qytetarët në vlerësimin e funksionimit të institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë. Puna në këtë projekt përfshinë hartimin e studimeve dhe analizave, organizim të debateve publike, dhe avokim të vazhdueshëm tek institucionet, organizatat joqeveritare dhe mediat.