Logo

Aktivitetet aktuale

Projekti aktual: Rritja e angazhimit të shoqërisë civile në përmirësimin e ofruesve të sigurisë në Kosovë"


Mars 2012; 

  • FIQ dhe GAP publikojnë analizën "Buxheti i Policisë së Kosovës; nevojat për buxhet shtesë dhe planifikim më të mirë financiar"

Prill 2012;

  • Tryezat nëpër komuna, me ç'rast u diskutua analiza e lartshënuar

Qershor 2012;

  • FIQ dhe INDEP publikojnë analizën "Politikat e sigurisë në komunikacion"

Korrik 2012

  • Tryezat nëpër komuna, me ç'rast u diskutua analiza e lartshënuar

Shtator 2012

  • FIQ publikon analizën "Polici i lagjes; policimi dhe siguria në bashkësi, zbatimi i tyre dhe efektet në terren"

Tetor 2012

  • Tryezat nëpër komuna, me ç'rast u diskutua analiza e lartshënuar

Dhjetor 2012 

* Fushata "Polici afer nesh", organizuar nga FIQ dhe Policia e Kosoves