FIDES 2014

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) shpall thirrje për pjesëmarrje në konkursin për çmimin FIDES 2014, çmimi për Filantropi në Kosovë.


Çmimi FIDES simbolizon mirënjohje publike për kompanitë dhe individët nga Kosova dhe diaspora të cilët në mënyrë sistematike dhe me ndjeshmëri ndaj ambientit, kulturës dhe vlerave tradicionale kanë mbështetur aktivitete dhe projekte të interesit të përbashkët.

Kategoritë për çmimet FIDES 2014 janë:

Kompanitë, individët, OSHC-të dhe komunat, mund të aplikojnë për kategoritë e mëposhtme:

• Çmimin FIDES për kontribut në nivel kombëtar (për kompanitë)
• Çmimin FIDES për kontribut në zhvillimin e qëndrueshëm (vetëm për Organizatat e Shoqërisë Civile)
• Çmimin FIDES për kontributin individual
• Çmimi FIDES nga diaspora (biznese, ose individë nga diaspora)
• Çmimin FIDES për Komuna

Kërkesat për aplikim

•    Për këtë konkurs, aktivitetet e emëruara të kompanisë, individividit, OSHC, apo komunës duhet të jenë të zbatuar në vitin të 2014
•    Vetëm aplikacionet e përfunduara do të konsiderohen, siç është përshkruar në formularin zyrtar të aplikimit nga FIQ (që mund të gjendet në faqen tonë të internetit: www.fiq-fci.org) dhe ato të dërguara para afatit përfundimtarë.


Si të aplikoni:

- Shkarko aplikacionin nga faqja zyrtare e FIQ: www.fiq-fci.org ose,
- Prano një formular aplikimi me e-mail (sipas kërkesës)

Formulari i aplikimit duhet të plotësohet dhe të gjitha materialet përkatëse (foto, raporte, video, materiale të shtypura, etj.) duhet të jenë të bashkangjitura me formularin e aplikimit.

Thirrja për aplikim është e hapur deri më 31 tetor 2014. Kompanitë, individët, OSHC-të, apo komunat që marrin pjesë në thirrje, mund të aplikojnë vetë ose të nominohen nga të tjerët.


Për më shumë informacion ju lutem telefononi në nr. +381 (0) 38 248 677, ose e-mail: fides@fiq-fci.org

Dërgoni formularin e plotësuar në: fides@fiq-fci.org, ndërsa dërgoni dokumentacionin deri më 31 tetor 2014 në adresën e mëposhtme:

Forumi për Iniciativa Qytetare, FIQ
Lagja Pejton, Rr.Sejdi Kryeziu, Blloku 20, nr. 3
10 000 Prishtinë, Kosovë

Shënim: Vendimi për zgjedhjen e fituesit të çmimit FIDES do të bëhet nga një juri e pavarur në përputhje me kriteret e përcaktuara.

Fituesit e çmimit do të shpallen gjatë ceremonisë së Fides më 4 dhjetor 2014.

FIDES Award Ceremony Agenda

Programi i FIDES 2014

Aplikacion për Organizatat e Shoqërisë Civile

Aplikacion për Diasporë

Aplikacion për komuna

Aplikacion për kontribut individual

Aplikacion për nivel kombëtar